Jun 1, 2009

type upside down

¡uʍop ǝpısdn plɹoʍ ʇɐlɟ ǝɥʇ dılɟ

¡looɔ sı sıɥʇ
this is cool!

¿¿ʇı op ı pıp ʍoɥ
how did i do it??

¡ʇxǝʇ uʍop ǝpısdn ǝɥʇ ʎdoɔ puɐ ʇı ǝdʎʇ 'ǝʇıs looɔ sıɥʇ ʇısıʌ
visit this cool site, type it and copy the upside down text!

fliptext.net